KOSZYK JEST
PUSTY

Zamówienia i wysyłki: tel. +48 48 623 15 18 czynny od 8.00 do 15.00.

biuro@powrotdonatury.eu

Regulamin

REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.ausi.eu

Sprzedającym jest:


F62 Cherwell Business Village, Southam Road
Banbury OX16 2SP
England
e-mail: marek@orsi.pl

Pod numerem telefonu: (+48) 885 560 375
Korzystając z adresu poczty elektronicznej: marek@orsi.pl
 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 1. Sprzedawca
F62 Cherwell Business Village, Southam Road
Banbury OX16 2SP
England
e-mail: marek@orsi.pl
 1. Tel: (+48) 605 080 896, adres elektroniczny marek@orsi.pl
 1. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
 1. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów były nie dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub droga mailową.
 1. Towar – produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, których dotyczy Umowa Sprzedaży, przy czym Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną.
 1. Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą elektroniczną).
 1. Strona internetowa – Strona Internetowa www.ausi.eu, za pośrednictwem której Klient składa, a Sprzedawca przyjmuje Zamówienie dotyczące Towaru oferowanego w Sklepie Internetowym.
 1. Konto Internetowe – Baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień w Sklepie Internetowym.
 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 1. Regulamin Sklepu Internetowego Krzem Organiczny „sklep on-line”, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady prowadzenia transakcji Kupna-Sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym „ausi.eu”.
 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedającego przez Stronę Internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
 1. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.
 1. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 1. W przypadku gdy podane dane są niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 1. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie droga elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawienia i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r.
 1. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W przypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 1. Klient może składać zamówienia i dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym pod warunkiem uprzedniego zarejestrowania, to jest wypełnienia formularza dokonując zakupu jednorazowego (każdy kolejny zakup będzie wymagał ponownego wypełnienia formularza) lub założenia Konta oraz uzyskania własnego loginu, a także akceptacji Polityki Prywatności oraz Regulaminu Sklepu i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez podmioty określone we wzorze oświadczenia wskazanego w ust. 9. Uzyskanie loginu jest możliwe już przy składaniu pierwszego zamówienia, podczas którego klient ma możliwość wypełnienia formularza. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zarejestrowania loginu, w przypadku, gdy dany login został już wcześniej nadany.
 1. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczna odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie Zamówienia.
 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu.
 1. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji "za pobraniem".
 1. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest konsumentem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uzależnienia realizacji Zamówienia od wpłaty przez Zamawiającego zaliczki, w szczególności w razie zamówienia stosunkowo dużej ilości danego Towaru.
 1. Umowa sprzedaży w Sklepie Internetowym zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia na podany przez niego adres mailowy.
 1. Dostawa produktów do Klienta realizowana jest w cenie obowiązującej na dzień złożenia zamówienia uwidocznionej przy zdjęciu lub opisie zamawianego produktu. Wszystkie ceny produktów są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 1. Zamówienia złożone przez Klientów nie przestrzegających Regulaminu nie będą realizowane.
 1. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w zakładkę "Wysyłka i Płatności".
 1. W razie wystąpienia braku zamówionego albo chwilowej niedostępności Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego przed realizacją Zamówienia, w celu zaproponowania alternatywnego produktu lub anulowania zamówienia. W przypadku, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innej formie (w szczególności na zamianę Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie), Zamówienie zostanie anulowane lub jeśli Klient wyrazi zgodę, pomniejszone o brakujący Towar.
 1. W razie płatności dokonywanej przez Zamawiającego z góry, nadpłata dokonana za towar będzie zwrócona przez Sprzedawcę w drodze przelewu bankowego na konto Zamawiającego, a ewentualna niedopłata powinna zostać uregulowana przez Zamawiającego przez rozpoczęciem realizacji Zamówienia, zgodnie z informacją uzyskaną od Sprzedawcy.
 1. Towar jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego Towarów w siedzibie Sprzedającego.
 1. Koszt przesyłki zależy od wybranej formy płatności oraz wartości zamawianych produktów i jest podawany na stronie internetowej w formularzu Zamówienia. Przesyłki doręczane są zgodnie z Regulaminem firmy kurierskiej i Poczty Polskiej.
 1. Klient zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę ceny wraz z kosztami dostawy Towaru.
 1. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamówienia realizowane są w ciągu 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia Zamówienia i zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego (w przypadku wyboru zapłaty przelewem bankowym na konto).
 1. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z Zamawiającym przed nadaniem przesyłki w celu potwierdzenia zamówienia.
 1. W momencie akceptacji zamówienia na Stronie Internetowej www.ausi.eu Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za dokonane zakupy, to jest:
 1. a) przy odbiorze - gotówką - Zapłata należności następuje przy odbiorze zamówienia w polskich złotych.
 1. b) on-line – Zapłata należności następuje poprzez przelew na konto bankowe Sprzedawcy. lub za pobraniem u kuriera.
 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (faktura VAT).
 1. Koszty dostarczania towaru są zależne od wartości i wagi zamówienia i są podane na Stronie Internetowej Sklepu przy składaniu zamówienia. Zamówienia powyżej 500 zł brutto są dostarczane na koszt Sprzedawcy.
 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku ewentualnej wysyłki poza granice kraju dostawy ustalane są indywidualnie drogą mailową bądź telefonicznie.
 1. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenie nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 1. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 1. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedawcy.
 1. Według ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r (art.38). Odstąpienie od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku umowy:
 1. o świadczeniu usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 1. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, że względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
 1. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia.
 1. Przedsiębiorca odpowiada wobec konsumenta z tytułu wad fizycznych. Za wadę fizyczną należy w szczególności uznać sytuacje, gdy produkt:
 1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
 1. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
 1. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
 1. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym,
 1. jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu z zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczania odróżniającego przedstawia się jako producent,
 1. rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy
 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 1. Ograniczenie wskazane wyżej nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub dokonał usunięcia wady.
 1. Konsument może żądać usunięcia wady rzeczy na wolną od wad albo wymiany, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.
 1. Sprzedający powinien ustosunkować się do złożonej reklamacji w czasie 14 dni. Jeśli tego nie zrobi, reklamacja zostaje uznana za zasadną.
 1. Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi sprzedający.
 1. Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 1. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Jeżeli dokumentem sprzedaży był paragon fiskalny należy go bezwzględnie dołączyć do zwracanego towaru. Jeżeli dokumentem sprzedaży była faktura VAT, nie należy odsyłać oryginału faktury. Po przyjęciu zwrotu zostanie wysłana faktura korygująca.
 1. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych do niego za pobraniem.
 1. Sprzedający zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący, a jeśli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
 1. Sprzedający odpowiada przed konsumentem za wady przedmiotu przez okres 2 lat daty wydania przedmiotu.
 1. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".
 1. Sklep Internetowy ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia Klientom usług na najwyższym poziomie, co obejmuje m.in. informowanie Klientów o oferowanych przez Sprzedawcę Towarach. Zbierane są informacje o Klientach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te, z wyjątkiem Sklepu internetowego "Krzem Organiczny" , nie są udostępniane osobom trzecim i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec Klientów, obejmujących m.in. dostarczanie zamówionych towarów, rozliczanie transakcji, a także wykorzystywane są na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych na rzecz Klientów.
 1. Adresy IP użytkowników są wykorzystywane w celach statystycznych. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Klientów Sklepu Internetowego.
 1. Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane w celu nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania listów elektronicznych, co do których uprzednio wyrazili zgodę na ich otrzymywanie.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl